Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

Mesto určuje stavbám súpisné číslo a orientačné číslo, vedie evidenciu súpisných čísiel a evidenciu orientačných čísiel a udržiava ju v súlade so skutočným stavom, zákonom a všeMestone záväznými nariadeniami.

Legislatíva

Zákon SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Vyhláška MV SR č. 31/2003 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

Zákonná lehota

Do 20 dní

Prílohy

Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla (rodinný dom, bytovka, administratívna budova, sklad, polyfunkčný dom, ostatné budovy) – FO
Povinné prílohy
- Výpis z katastra nehnuteľností od pozemku kde stavba stojí nie starší ako 3 mesiace, alebo nájomná zmluva
- Geometrický plán, alebo kópia z katastrálnej mapy
- Zameranie adresného bodu
Nepovinné prílohy
- Stavebné povolenie- fotokópia
- Kolaudačné rozhodnutie (nie u stavieb postavených pred r.1976)
- Pri starých budovách ktoré nie sú na LV žiadateľa a chce si ich zapísať na LV a nie je ich stavebníkom, treba doložiť kúpnu zmluvu, dedičské konanie, darovaciu zmluvu- fotokópia
- Splnomocnenie v prípade zastupovania vlastníka- overený originál
- Overené Čestné vyhlásenie spolu s potvrdením zo štátneho archívu že stavba bola postavená pred r.1976 a nezachovala sa stavebná dokumentácia (potvrdenie Štátneho archívu, že sa nezachovali doklady)
- Údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty, a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú

Žiadosť o vydanie potvrdenia súpisného čísla - FO
Povinné prílohy
- Kolaudačné rozhodnutie, prípadne Stavebné povolenie
- List vlastníctva od budovy
- Geometrický plán, alebo kópia z Katastrálnej mapy
Nepovinné prílohy
- Kúpno-predajná zmluva, Osvedčenie o dedičstve, Darovacia zmluva - predkladá žiadateľ, ktorý nie je stavebníkom budovy
* V prípade, že nevlastníte žiaden doklad o nadobudnutí stavby pre rokom 1976 je potrebné priložiť čestné vyhlásenie s overeným podpisom, že stavba bola postavená v roku ( ) - na pozemku ( ) - v katastrálnom území ( ) a stavebníkom stavby bol ( )

Žiadosť o určenie súpisného čísla (garáž, záhradná chatka) – FO
Povinné prílohy
- Výpis z katastra nehnuteľností od pozemku kde stavba stojí nie starší ako 3 mesiace, alebo nájomná zmluva
- Geometrický plán, alebo kópia z katastrálnej mapy
- Zameranie adresného bodu
Nepovinné prílohy
- Stavebné povolenie- fotokópia
- Kolaudačné rozhodnutie (nie u stavieb postavených pred r.1976)
- Pri starých budovách ktoré nie sú na LV žiadateľa a chce si ich zapísať na LV a nie je ich stavebníkom, treba doložiť kúpnu zmluvu, dedičské konanie, darovaciu zmluvu- fotokópia
- Splnomocnenie v prípade zastupovania vlastníka- overený originál
- Overené Čestné vyhlásenie spolu s potvrdením zo štátneho archívu že stavba bola postavená pred r.1976 a nezachovala sa stavebná dokumentácia (potvrdenie Štátneho archívu, že sa nezachovali doklady)

Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla (rodinný dom, bytovka, administratívna budova, sklad, polyfunkčný dom, ostatné budovy) – FO
Povinné prílohy
- Výpis z katastra nehnuteľností od stavby nie starší ako 3 mesiace, prípadne iný právoplatný doklad nadobudnutia (dedičské konanie, kúpna zmluva)
- Dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti (rozhodnutie o odstránení, potvrdenie o neexistencii a pri zmene čísla doklad)
Nepovinné prílohy
- Splnomocnenie v prípade zastupovania vlastníka- overený originál
- Zameranie adresného bodu, ak zmena zamerania adresného bodu má vplyv na zmenu súpisného čísla alebo orientačného čísla

Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla (garáž, záhradná chatka) - FO
Povinné prílohy
- Výpis z katastra nehnuteľností od stavby nie starší ako 3 mesiace, prípadne iný právoplatný doklad nadobudnutia (dedičské konanie, kúpna zmluva)
- Dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti (rozhodnutie o odstránení, potvrdenie o neexistencii a pri zmene čísla doklad)
Nepovinné prílohy
- Splnomocnenie v prípade zastupovania vlastníka- overený originál
- Zameranie adresného bodu, ak zmena zamerania adresného bodu má vplyv na zmenu súpisného čísla alebo orientačného čísla

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby a pridelenia súpisného čísla - FO
Povinné prílohy
- List vlastníctva od budovy
- Geometrický plán, alebo Kópia z Katastrálnej mapy
Nepovinné prílohy
- Stavebné povolenie
- Kolaudačné rozhodnutie
- Kúpno-predajná zmluva, Osvedčenie o dedičstve, Darovacia zmluva - predkladá žiadateľ, ktorý nie je stavebníkom budovy
- Overené Čestné vyhlásenie spolu s potvrdením zo štátneho archívu že stavba bola postavená pred r.1976 a nezachovala sa stavebná dokumentácia (potvrdenie Štátneho archívu, že sa nezachovali doklady)
* V prípade, že nevlastníte žiaden doklad o nadobudnutí stavby pre rokom 1976 je potrebné priložiť čestné vyhlásenie s overeným podpisom, že stavba bola postavená v roku ( ) - na pozemku ( ) - v katastrálnom území ( ) a stavebníkom stavby bol ( )

Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla (rodinný dom, bytovka, administratívna budova, sklad, polyfunkčný dom, ostatné budovy) - PO
Povinné prílohy
- Výpis z katastra nehnuteľností od pozemku kde stavba stojí nie starší ako 3 mesiace, alebo nájomná zmluva
- Geometrický plán, alebo kópia z katastrálnej mapy
- Zameranie adresného bodu
- Výpis z obchodného registra (predkladajú len právnické osoby)
Nepovinné prílohy
- Stavebné povolenie- fotokópia
- Kolaudačné rozhodnutie (nie u stavieb postavených pred r.1976)
- Pri starých budovách ktoré nie sú na LV žiadateľa a chce si ich zapísať na LV a nie je ich stavebníkom, treba doložiť kúpnu zmluvu, dedičské konanie, darovaciu zmluvu- fotokópia
- Splnomocnenie v prípade zastupovania vlastníka- overený originál
- Overené Čestné vyhlásenie spolu s potvrdením zo štátneho archívu že stavba bola postavená pred r.1976 a nezachovala sa stavebná dokumentácia (potvrdenie Štátneho archívu, že sa nezachovali doklady)

Žiadosť o určenie súpisného čísla (garáž, záhradná chatka) - PO
Povinné prílohy
- Výpis z katastra nehnuteľností od stavby nie starší ako 3 mesiace, prípadne iný právoplatný doklad nadobudnutia (dedičské konanie, kúpna zmluva)
- Dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti (rozhodnutie o odstránení, potvrdenie o neexistencii a pri zmene čísla doklad)
- Výpis z obchodného registra
Nepovinné prílohy
- Stavebné povolenie- fotokópia
- Kolaudačné rozhodnutie (nie u stavieb postavených pred r.1976)
- Pri starých budovách ktoré nie sú na LV žiadateľa a chce si ich zapísať na LV a nie je ich stavebníkom, treba doložiť kúpnu zmluvu, dedičské konanie, darovaciu zmluvu- fotokópia
- Splnomocnenie v prípade zastupovania vlastníka- overený originál
- Overené Čestné vyhlásenie spolu s potvrdením zo štátneho archívu že stavba bola postavená pred r.1976 a nezachovala sa stavebná dokumentácia (potvrdenie Štátneho archívu, že sa nezachovali doklady)

Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla (rodinný dom, bytovka, administratívna budova, sklad, polyfunkčný dom, ostatné budovy) - PO
Povinné prílohy
- Výpis z katastra nehnuteľností od stavby nie starší ako 3 mesiace, prípadne iný právoplatný doklad nadobudnutia (dedičské konanie, kúpna zmluva)
- Dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti (rozhodnutie o odstránení, potvrdenie o neexistencii a pri zmene čísla doklad)
- Výpis z obchodného registra
Nepovinné prílohy
- Splnomocnenie v prípade zastupovania vlastníka- overený originál
- Zameranie adresného bodu, ak zmena zamerania adresného bodu má vplyv na zmenu súpisného čísla alebo orientačného čísla

Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla (garáž, záhradná chatka) - PO
Povinné prílohy
- Kolaudačné rozhodnutie, prípadne Stavebné povolenie
- List vlastníctva od budovy
- Geometrický plán, alebo Kópia z Katastrálnej mapy
- Výpis z obchodného registra
Nepovinné prílohy
- Kúpno-predajná zmluva, Osvedčenie o dedičstve, Darovacia zmluva - predkladá žiadateľ, ktorý nie je stavebníkom budovy
* V prípade, že nevlastníte žiaden doklad o nadobudnutí stavby pre rokom 1976 je potrebné priložiť čestné vyhlásenie s overeným podpisom, že stavba bola postavená v roku ( ) - na pozemku ( ) - v katastrálnom území ( ) a stavebníkom stavby bol ( )

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby a pridelenia súpisného čísla - PO
Povinné prílohy
- List vlastníctva od budovy
- Geometrický plán, alebo Kópia z Katastrálnej mapy
- Výpis z obchodného registra
Nepovinné prílohy
- Stavebné povolenie
- Kolaudačné rozhodnutie
- Kúpno-predajná zmluva, Osvedčenie o dedičstve, Darovacia zmluva - predkladá žiadateľ, ktorý nie je stavebníkom budovy
- Overené Čestné vyhlásenie spolu s potvrdením zo štátneho archívu že stavba bola postavená pred r.1976 a nezachovala sa stavebná dokumentácia (potvrdenie Štátneho archívu, že sa nezachovali doklady)
* V prípade, že nevlastníte žiaden doklad o nadobudnutí stavby pre rokom 1976 je potrebné priložiť čestné vyhlásenie s overeným podpisom, že stavba bola postavená v roku ( ) - na pozemku ( ) - v katastrálnom území ( ) a stavebníkom stavby bol ( )

Publikoval: Martina Brežná
Agendu rieši: Odbor stavebný
Telefón: +421 41/7063 225
Viac kontaktov

Formuláre

Zobraziť filter
PopisDruh stavbyAdresaobec
Rodinný domjednobytové budovyPažite 162/30Žilina
Rodinný domjednobytové budovyGogoľova 622/1Žilina
prevádzkaostatné budovy inde neuvedenéBratislavská 498/72Žilina
zriaďovacia stanica - 1900ostatné budovy inde neuvedenéBratislavská 502/62Žilina
Bytový domjednobytové budovyMoyzesova 972/10Žilina
Bytový dom - 84 b.j.trojbytové a viacbytové budovyLimbová 3058/19Žilina
Rodinný domjednobytové budovyZádubnie 123/123Žilina
Rodinný domjednobytové budovyZádubnie 177/177Žilina
Rodinný domjednobytové budovyPožiarnická 42/8Žilina
Rodinný domjednobytové budovyPod Laščeky 306/35Žilina
Miroslav Stacho 1954 1/4,Jozef Stacho 1966 1/4, Oľga Stachová 1/2 1930jednobytové budovyPod sadom 568/4Žilina
Rodinný domjednobytové budovyHattalova 221/2Žilina
Rodinný domjednobytové budovyNa Záchrastí 334/41Žilina
Rodinný domjednobytové budovyMatuškova 415/9Žilina
Rodinný domjednobytové budovyMesačná 126/7Žilina
Rodinný domjednobytové budovyNa starej hradskej 59/5Žilina
Rodinný domtrojbytové a viacbytové budovyMila Urbana 8440/10Žilina
Rodinný domjednobytové budovySvätoplukova 3007/32Žilina
Rodinný domjednobytové budovyOvsená 1837/5Žilina
Rodinný domjednobytové budovyAndreja Žarnova 1889/18Žilina
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 18.4.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu