Informovanie o činnosti obce

Mesto Žilina zverejňuje informácie o svojej činnosti prostredníctvom tlačových správ, oznamov a pozvánok, ktoré sú zverejňované aj na stránkach mesta: www.zilina.sk

Legislatíva
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
Zákon č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Výnos Ministerstva Financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

Prílohy
Bez príloh

Výzva na predkladanie ponúk

Vypracovanie architektonickej štúdie: Stavebné úpravy strechy Mestského divadla Žilina

Čítať viac šipka

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

oznámenie o začatí konania v zmysle § 47 ods.3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Čítať viac šipka

Výzva na predkladanie ponúk

Nákup kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb

Čítať viac šipka

Základná škola s materskou školou, Brodňanská oznamuje voľné pracovné miesto

Učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie: biológia – technika / Učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie: slovenský jazyk – dejepis

Čítať viac šipka
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 14.7.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu