Pripomienkovanie návrhov všeobecne záväzných nariadení

Návrh všeobecne záväzného nariadenia, o ktorom má rokovať mestské zastupiteľstvo, zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu všeobecne záväzného nariadenia. Návrh všeobecne záväzného nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese mesta v tej istej lehote. Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu všeobecne záväzného nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Žiline. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ všeobecne záväzného nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Legislatíva
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zákonná lehota
10 dní na uplatnenie pripomienky k návrhu všeobecne záväzného nariadenia

Prílohy
Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 17.8.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu