Informovanie o dani za nevýherné hracie prístroje

Predmet dane

1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).

2. Nevýherné hracie prístroje sú:

a) elektronické prístroje na počítačové hry,

b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Základ dane

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

Sadzba dane

Správca dane určuje sadzbu dane 300,00 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj (napr. šípky, stolný futbal, stolný hokej, biliardový stôl, gulečníkový stôl, basketbalový stôl a iné) a kalendárny rok.

Povinnosti daňovníka

1. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom na viditeľnom mieste s uvedením týchto údajov:

a) názov prevádzkovateľa, sídlo, IČO,

b) dátum umiestnenia a dátum začatia prevádzky prístroja,

c) výrobné číslo, typ nevýherného hracieho prístroja,

d) identifikačné číslo pridelené správcom dane.

2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť jeho poverenému zamestnancovi ku kontrole všetky doklady týkajúce sa nevýherných hracích prístrojov.

Legislatíva:

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a dorbné stavebné odpady v znení neskroších zmien

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VZN č. 17/2014 link: http://www.zilina.sk/dokumenty/Nariadenia_20141112063036.pdf

Zákonná lehota

Priebežne.

Prílohy

Zverejňovanie daňových dlžníkov https://egov.zilina.sk/Default.aspx?NavigationState=806:0:
 

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 10.2.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu