Informovanie o dani za predajné automaty

Mesto informuje verejnosť o dani v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. a platného VZN. Teda poskytuje komplexné informácie o predmete dane, sadzbách, spôsobe platenia, vyrubovania a podobne.

Legislatíva

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VZN č. 17/2014

Prílohy

Bez príloh

Publikoval: Mária Cvachová
Agendu rieši: Odbor ekonomický
Telefón: +421 41/7063 308
Viac kontaktov
Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu