Podávanie daňového priznania k dani za predajné automaty

Daňovník je povinný oznámiť vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z predajných automatov správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti podaním priznania na príslušnom tlačive a to: "Priznanie k dani z nehnteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje".

Legislatíva

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VZN č. 17/2014

Zákonná lehota

Priznanie sa podáva do 31.januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi vznikla daňová povinnosť. Pri zmene alebo zániku daňovej povinnosti je daňovník povinný túto skutočnosť oznámiť správcovi dane do 30 dní podaním čiastkového priznania.

Prílohy

Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 22.1.2016

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu