Prenájom hrobového miesta

Mesto je povinná zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území alebo zabezpečiť pochovávanie na pohrebisku v inej obci. Mesto môže prevádzkovať pohrebisko sama alebo prostredníctvom prevádzkovateľa pohrebiska. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.

Legislatíva

Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, VZN č. 9/2015 zo dňa 29.06.2015, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina

Poplatky

Prenájom hrobového miesta 5€/rok, prenájom urnového miesta 2€/rok, prenájom detského HM 2€/rok, zmena nájomcu pri urnovom a dteskom HM 33€, zmena nájomcu pri jednohrobe 100€ a za každé ďalšie HN 33€, manipulačný poplatok 2€, nájom obradnej siene domov smútku 7,50€, nájom domu smútku na Starom cintoríne 15€, príplatok za SO, NE a sviatky 5€ alebo 10€, vjazd MV na pohrebisko - celodenný 5€, mesačný 12,50€ a ročný 100€, vyčistenie HM na požiadanie 5€, poplatok za vývoz stavebného odpadu pri výmene pomníka - jednohrob 4€, viachrob 7€, poplatok za vývoz zeminy po výkopoch hrobov 4€, po výkope krypty 7€

Zákonná lehota

Nie je

Prílohy

Bez príloh

Formuláre

Vytvorené: 22.1.2016 | Naposledy aktualizované: 28.4.2020

Členenie podľa životných situácií

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Životné situácie

Členenie podľa odborov úradu

Životnými situáciami občanov sú napríklad uzavretie / rozvod manželstv, narodenie dieťaťa apod. pre podnikateľov to môžu byť napr. začiatok podnikania, oznámenie daňovej povinnosti.
Odbory úradu